moonbit --target js 怎么定义属性访问?

怎么定义 js 内的接口?试了下 moonbit 提供的 ffi 声明,似乎没办法访问属性,而只能函数调用?

extern "js" fn get_pi() -> Double = #| () => Math.PI
3 个赞